foto foto foto foto foto foto


ZAHRADA U MĚSTSKÉ VILY

STUDIE

Zpracovaná studie prověřuje možnosti revitalizace stávající zahrady situované u historické městské vily. Součástí návrhu je rovněž případné doplnění objektu o obytný skleník, jako nového článku mezi interiérem a zahradou. Na úrovni suterénního podlaží je k objektu nově přisazena hmota garáže s pochozí střechou a střešní zahradou, u centrálního schodiště je navržen systém opěrných zídek, které zde vymezují pestrou květinovou výsadbu. Součástí úprav je rovněž větší propojení suterénního podlaží se zahradou. Na tyto úpravy navazuje návrh nového funkčního uspořádání zahrady, jedná se zejména o oddělení nové komunikační a příjezdové zóny od její klidové části. Oddělující zelený pás zde tvoří stromové i keřové patro, které bude ze strany klidové části doplněno intenzivní trvalkovou výsadbou. Předpokládá se odstranění přerostlé stromové zeleně, která dnes objekt utlačuje. Nová výsadba je navržena s vyšším zastoupením celoročně kvetoucí zeleně. Cílem je větší otevřenost a přehlednost prostoru.