foto foto foto foto foto foto foto


CENTRÁLNÍ ČÁST OBCE LHOTA

STUDIE

Předmětem je revitalizace veřejného prostranství v centrální části obce Lhota u Lipníka. Jedná se o území ve kterém se nachází dvě společensky významné stavby - osově koncipovaný objekt obecní kaple a tvarově nesourodý objekt obecní knihovny. V rámci studie je navrženo zmenšení a zjednodušení objemu stavby knihovny, včetně jejího nového dispozičního uspořádání. Je navržena úprava nejbližšího okolí kaple, odstranění stávající přerostlé zeleně a oplocení. Stávající svažující se reliéf travnatých ploch je srovnán a je nově vymezen systémem kamenných opěrných zídek. V prostoru u obecní kaple je navržena nízká forma keřové zeleně, která vnáší do území větší řád a přehlednost. Na jižní straně od objektu knihovny je situován pozemek s obecním stavením určeným k odstranění. Tento pozemek je v návrhu začleněn do ploch veřejného prostranství obce s novým koncepčním návrhem zeleně, klidovým posezení s lavičkami a návrhem parkovacích stání.